Υπομέτρο 8.2 - Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο δασοκομικών συστημάτων, εξαιρουμένου του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης