Υπομέτρο 7.6 - Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών

 

Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας όπως, ενδεικτικά, η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (HNV).

 

Το υπομέτρο αφορά στα εξής:

Α) Εκπόνηση τοπικής μελέτης διαχείρισης αγροτικών οικοσυστημάτων που θα περιέχει :

- Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και πλαισίου διαχείρισης,

- Περιγραφή τοπικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων (μαζί με σχετικές προδιαγραφές όπως είδη δεσμεύσεων, δείκτες παρακολούθησης) ή άλλων δράσεων/μέτρων (όπως οικολογική πιστοποίηση, υποδομές για βελτίωση βιοποικιλότητας) σε τοπικό επίπεδο,

- Πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων (μαζί με τις αναγκαίες προδιαγραφές και το κόστος των δράσεων).

Β) Υλοποίηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα υλοποίησης, των εξής 2 κατηγοριών δράσεων:

- υλοποίηση, υποχρεωτικά, «άυλων» ενεργειών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη δικτύωση (δράσεις ενημέρωσης, δικτύωση γεωργών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών),

- εκτέλεση, εν δυνάμει, μικρής κλίμακας υποδομών και έργων για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας (όπως φυτεύσεις και δημιουργία - διατήρηση φυτοφρακτών, τεχνικά έργα προστασίας/διευθέτησης εδάφους ή υδάτων συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης σχετικών υποδομών «παραδοσιακού χαρακτήρα» π.χ. ξερολιθιές – αλώνια - γούρνες, καθαρισμός και αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων, διαμόρφωση λοιπών «πράσινων» υποδομών, δημιουργία φωλιών και καταφυγίων για άγρια πανίδα κλπ).

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι εξής κατηγορίες:

Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα,

Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικά ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης).

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής 

- Οι μελέτες και οι δράσεις υλοποίησης θα πρέπει να αφορούν αγροτικές περιοχές εντός των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου, ήτοι οικισμούς (σε επίπεδο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας) με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους. Επίσης θα πρέπει να αφορούν αγροτικές περιοχές/αγροτικά οικοσυστήματα με λειτουργική ενότητα.

- Θα πρέπει να υπάρχει υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης (τοπική μελέτη μαζί με υλοποίηση) και οι δράσεις (υποχρεωτικά άυλες ενέργειες ευαισθητοποίησης και εν δυνάμει μικρές υποδομές και έργα) θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να περιλαμβάνονται/προδιαγράφονται υποχρεωτικά στην τοπική μελέτη (βλ. πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων) και ευρύτερα, εφόσον υφίστανται, με άλλο σχέδιο ανάπτυξης δήμων και χωριών ή στρατηγική τοπικής ανάπτυξης στις εν λόγω περιοχές.

- Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το Περιβαλλοντικό, Χωροταξικό ή άλλο θεσμικό πλαίσιο σε διεθνή - εθνικό - τοπικό επίπεδο (ειδικά όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και η μη διπλή χρηματοδότηση.

 

Κριτήρια Επιλογής 

Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής:

- Κατηγορία και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων (όπως υγροβιότοποι, μειονεκτικές – ορεινές – νησιωτικές περιοχές, ύπαρξη «παραδοσιακών» ειδών ή πρακτικών καλλιέργειας, άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις από τη γεωργία, ύπαρξη ελλειμμάτων στο υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης),

- Ικανότητα και εμπειρία και ποιότητα εταιρικής σχέσης υποψήφιου δικαιούχου,

- Συνεισφορά - συμβατότητα με άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη,

- Βαθμός τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και ποιότητα προσέγγισης προτεινόμενης παρέμβασης (όπως υποβολή προτάσεων που συμπεριλαμβάνουν και υλοποίηση μικρής κλίμακας υποδομών και τεχνικών έργων).

 

Ποσοστό στήριξης 

 Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

Α) Για τις μελέτες και «άυλες» ενέργειες:

- η κατάρτιση μελετών και συναφείς συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων - μελετών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για απόκτηση δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των δεδομένων,

- σχετικές δαπάνες για τη διεξαγωγή ενεργειών δημοσιότητας, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, πιλοτικών ή άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Β) Για τις υποδομές /έργα για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας:

- η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,

- η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,

- η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. προμήθεια λογισμικού),

- άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων).

 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:

- η αγορά μεταφορικών μέσων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,

- λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων,

- ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013),

- άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014.