Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας