Υπομέτρο 19.3 - Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

Γενικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς

Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
  • Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ - Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

Περίοδος Υποβολής: 23/03/2019 - 07/06/2019

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Συνημμένα: