Υπομέτρο 16.4 - Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης

 

Δικαιούχοι είναι νέα σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας).

Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους.