Υπομέτρο 1.3 - Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και για επισκέψεις σε αυτές.

 

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να έρθουν σε επαφή άτομα που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, προκειμένου να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές, να συζητήσουν για συγκεκριμένα θέματα/προβλήματα, που τους απασχολούν και να εστιάσουν στην επίλυσή τους. Τα εν λόγω προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων πρέπει να εστιάζονται, ειδικότερα, στις μεθόδους ή/και τεχνολογίες βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, τις εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων τεχνολογιών, και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών.