Υπομέτρο 1.2 - Δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης

Υπομέτρο 1.2 - Δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης

 

Εκτός των κλασσικών δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να μαθαίνουν στην πράξη, την παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών. Ως εκ τούτου μέσω του παρόντος υπομέτρου δίνεται στήριξη για:

 

- Δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης, μιας ήδη δοκιμασμένης και εφαρμοσμένης τεχνολογίας, της χρήσης ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, μιας νέας μεθόδου προστασίας των καλλιεργειών ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής, στο γεωργικό τομέα.

- Δράσεις ενημέρωσης, που αφορούν στη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία, τη δασοπονία και τις ΜΜΕ (μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν), προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της ομάδας στόχου, σε σχετικά με την απασχόλησή τους θέματα.