Δράση 4.2.3 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προιόντων με τελικό προϊόν γεωργικό ή μη γεωργικό από επαγγελματίες αγρότες.

Η δράση έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της καθετοποίησης της γεωργικής παραγωγής εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης από τους ίδιους τους αγρότες, προκειμένου να δώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους και να αυξήσουν το εισόδημά τους.

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:

• Κρέας, πουλερικά, κουνέλια

• Γάλα

• Αυγά

• Σηροτροφία, σαλιγκάρια

• Ζωοτροφές

• ∆ημητριακά

• Ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

• Άνθη

• Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό

• Οίνος, αμπελουργία, ξύδι

• Οπωροκηπευτικά

• Ζυθοποιία

• Προϊόντα κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, γάλα γαϊδούρας)

• Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

• Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης

• Επεξεργασία καπνού

 

Δικαιούχοι

Η στήριξη παρέχεται σε επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 50.000 € και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 300.000 €.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι της ∆ράσης οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.1 (Σχέδια βελτίωσης) δύναται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο ύψος επένδυσης (συνολικό προϋπολογισμό) αθροιστικά για το Μέτρο 4.1 και τη ∆ράση 4.2.3 έως 500.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται είτε έως 75% ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών (σε μικρά Νησιά Αιγαίου, λιγότερο αναπτυγμένες και λοιπές περιοχές), είτε εμπίπτουν στους περιορισμούς του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De minimis) και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

•  Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

•  ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

•  Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

•  Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση,  από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

•  ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).

•  Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

•   Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

•  Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2
Σχετικά αρχεία: 
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2
Παράταση περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων των αιτήσεων στήριξης για τις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2