Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I, μη γεωργικό προϊόν

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό (εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης)

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (γεωργικά προϊόντα) και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

 

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

• Ζυθοποιία

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης

• Αιθέρια έλαια

• Πυρηνελαιουργεία

• Αποσταγμάτα από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

• Προϊόντα κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)

• Παραγωγή, εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών

• Παραγωγή πυτιάς και συμπυκνωμάτων της

• Αξιοποίηση παραπροϊόντων

• Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

• Επεξεργασία κλωστικής κάνναβης και λιναριού

 

Δικαιούχοι

Η στήριξη παρέχεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 100.000 € και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 5.000.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης έχουν ως εξής:

- Για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000 €, η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

- Για έργα άνω των 300.000 €, η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών στον εν ισχύ εγκεκριμένο από την ΕΕ Περιφερειακό Χάρτη, όπως ισχύει κάθε φορά βάσει του οποίου τα ποσοστά διαμορφώνονται έως 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και έως 45% για μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

•  Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

•  ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

•  Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

•  Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση,  από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

•  ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).

•  Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

•   Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

•  Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2
Σχετικά αρχεία: 
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2
Παράταση περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων των αιτήσεων στήριξης για τις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2