Αγροτική Ανάπτυξη

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 (Τροποποίηση Omnibus Γεωργικό Σκέλος) για την τροποποίηση των Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 και 1308/2013