Μήνυμα σφάλματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμβουλευτική υποστήριξη για την διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Διαβούλευση για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
Πληροφορίες για την διαβουλευση δείτε εδω
Φυλλάδιο για την ενίσχυση των συστημάτων γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS) που στηρίζουν τους αγρότες
Στο φυλλάδιο με θέμα «Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας: Ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη μάθηση» το οποίο εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (EIP-AGRI) παρουσιάζεται η έννοια των Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας...
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ
Να μπει ως εισαγωγικό κείμενο: Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως : • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων.  • Οικοτεχνίες.  • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής. • Βιοτεχνίες.  • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής.  • Επιχειρήσεις...
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Παρουσιάζεται η 1η πρόσκληση για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Προσκλήσεις

Εντάξεις

Αν ενδιαφέρεστε για LEADER/CLLD επιλέξτε και ΟΤΔ.

Η ΚΑΠ στο μέλλον (2021-2027)

H KAΠ στο μέλλον (2021 - 2027)

Ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες και προκλήσεις, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020 θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγισης η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της θέσπισης και έγκρισης ενός Στρατηγική Σχεδίου ΚΓΠ ανά Κράτος Μέλος (ΚΜ)  που θα καλύπτει τόσο τον Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις...

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ροή νέων